- -
.. . 3-06 02.07.. !
.. . 3-08
.. 3-13 .. () . 3-14
.. .3-07
-
.. .103()
-
.. .4-05 .. .4-05
.. . 2-19 18.07 ɣ .
()
.. .2-17.1 20.07..
.. .1-19 .10 ͣ .. .1-22 .3. ... 20.07.ɣ
.. .2-13 .2 17.07/24.07.ɣ
-
.. . 2-04 18.07/25.07. .. .2-04 23.07. . .
-
.. . 2-16 16.07.ɣ . .
.. .2-18 .11. 02.07..
.. .2-18 .12. 16.07. .. .1-19 .5 09.07. . .
.. 1-10 .15 .. .2-13 14. ..
.. .1-22 .13 20.07/25.07ɣ .. .2-14 .4 09.07.ɣ . !!!
ң .. . 4-14
-
.. . 2-06
.. .2-06 23.07.. .
-
ң .. . 2-12
-
.. .1-05